Skip links

Szkolimy profesjonalnych urzędników

GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu jest organizatorem szkoleń realizowanych w ramach projektu „Profesjonalny urzędnik – wysoka jakość usług publicznych w powiecie kętrzyńskim”.

GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu jest organizatorem szkoleń realizowanych w ramach projektu „Profesjonalny urzędnik – wysoka jakość usług publicznych w powiecie kętrzyńskim”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

W ramach zajęć organizowane są szkolenia ogólne i specjalistyczne, które przyczynią się do poprawy jakości obsługi klienta oraz podniesienia sprawności funkcjonowania urzędów pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Zajęcia będą się odbywały w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie oraz w Hotelu Anek w Mrągowie i Hotelu Księżycowy Dworek w Gierłoży.

Szkoleniami zostanie objętych 193 pracowników z następujących urzędów:

– Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,

– Urzędu Miasta w Kętrzynie,

– Urzędu Gminy w Kętrzynie,

– Urzędu Miasta i Gminy w Korszach.

Zakres szkoleń będzie obejmował  jedenaście  bloków tematycznych:

I. Rozwój osobisty

a) Organizacja czasu pracy

b) Komunikacja

c) Relacje interpersonalne

d) Negocjacje i mediacje

e) Autoprezentacja

f) Zarządzanie stresem

 

II. Zarządzanie

a) Zarządzanie jakością

b) Planowanie i zarządzanie strategią

c) Zintegrowane zarządzanie rozwojem

d) Kontrola i audyt wewnętrzny

e) Rozwiązywanie konfliktów

III. Zarządzanie zasobami ludzkimi

a) Polityka kadrowa

b) Wynagradzanie pracowników

c) Motywowanie

d) Opis stanowisk i ocena pracowników

IV. Zamówienia publiczne

a) Praktyczne aspekty udzielania zamówień publicznych

b) Prawidłowe stosowanie zamówień publicznych przy realizacji projektów inwestycyjnych

V. Finanse publiczne

a) Rachunkowość budżetowa

b) Sprawozdawczość podatkowa i finansowa

c) Budżetowanie zadaniowe

d) Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

 

VI. Prawne aspekty funkcjonowania urzędu

a) Procedury administracyjne w praktyce

b) Instrukcja kancelaryjna

c) Zasady korespondencji biurowej w jst

d) Udostępnianie informacji publicznej

e) KPA

VII. Zarządzanie projektami

a) Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym

b) Aspekty przygotowania wniosków o dofinansowanie

c) Aspekty realizacji i rozliczania wniosków o dofinansowanie

d) Nadzór procesu budowlanego realizowanego w projektach inwestycyjnych

e) Monitoring i ewaluacja projektów

VIII. Stanowienie prawa miejscowego

a) Działalność uchwałodawcza z elementami techniki legislacyjnej

b) Kontrola aktów prawa miejscowego

c) Stanowienie aktów prawa miejscowego wg rodzajów

d) Stanowienie aktów administracyjnych

IX. Partycypacja społeczna

a) Zadania administracji w pobudzaniu aktywności obywateli i partycypacji społecznej

b) Rola i formy konsultacji społecznych

c) Diagnoza potencjalnych konfliktów społecznych i działania mediacyjne

X. Obsługa klienta

a) Telefoniczna i bezpośrednia obsługa klienta

b) Obsługa klienta wewnętrznego

c) Asertywność i sytuacje konfliktowe w kontakcie z klientem

XI. Język angielski

 

Realizator szkoleń przeprowadzi również ewaluację szkoleń na 3 poziomach: reakcji, wiedzy i zachowania.

a) Poziom reakcji oceniany tuż po szkoleniach przez wypełnienie ankiet oceniających,

b) Poziom wiedzy sprawdzany na postawie różnych form sprawdzania wiedzy (testy, pytania kontrolne itp.) sprawdzane przed i po szkoleniu,

c) Poziom zachowania oceniany po 3 miesiącach od zakończenia szkolenia przez wypełnienie ankiety przez uczestnika (w formie elektronicznej) oraz przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych (21 IDI) z przełożonymi oceniającymi stopień wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.

 

Na zakończenie ewaluacji szkoleń przeprowadzone będzie badanie fokusowe, obejmujące kadrę kierowniczą oraz osoby odpowiedzialne za politykę kadrową w poszczególnych urzędach (10-12 osób).


Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję