Skip links

Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Projekt „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany w partnerstwie  Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka z Warszawy, Grupy OSB s.c. z Olsztyna i Towarzystwa Nasz Dom w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Aktualności

Dokumenty rekrutacyjne

Program szkolenia

Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

 1. Asystent rodziny – współczesna forma wsparcia rodziny dysfunkcyjnej w pomocy społecznej
 2. Metodyka działania asystenta rodziny
 3. Praca z indywidualnym przypadkiem
 4. Dialog motywujący
 5. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach

Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie

 1. Diagnoza – kwestie terminologiczne, cele diagnozowania, rodzaje diagnozy
 2. Systemowy model funkcjonowania rodziny
 3. Rodzina prawidłowa i rodzina dysfunkcyjna; zmienne systemowe rodziny – obszary do diagnozy
 4. Narzędzia diagnozy rodziny

Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym

 1. Rodzina prawidłowa, a dysfunkcyjna, a wychowanie dzieci
 2. Nauka rozpoznawania i nazywania uczuć oraz ich akceptacja
 3. Granice w wychowaniu dzieci
 4. Zachęcanie dziecka do współpracy
 5. Kary w wychowaniu dzieci
 6. Rozwiązywanie problemów i konfliktów
 7. Zachęcanie dziecka do bycia samodzielnym
 8. Uwalnianie dziecka od grania ról

Podstawy nauki o więzi

 1. Psychopatologia procesów rozwojowych. Jakość wczesnych relacji a dalszy rozwój.
 2. Teoria przywiązania wg J. Bowlby`ego.
 3. Fazy formowania się przywiązania; wzorce przywiązania.
 4. Style przywiązania a zaburzenia regulacji emocji i zaburzenia zachowania u dzieci .
 5. Kierunki pomocy w sytuacji zaburzeń więzi.

Współpraca interdyscyplinarna asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi

 1. Dziecko w systemie pomocy społecznej
 2. Diagnoza sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną; planowanie jako konsekwencja prawidłowo przeprowadzonej diagnozy
 3. Praca zespołowa na rzecz dziecka i r rodziny­- budowanie sieci współpracy
 4. Partnerstwo i współpraca na rzecz dziecka i rodziny
 5. Planowanie, podejmowanie działań, ocena i ewaluacja działań podejmowanych na rzecz dziecka i rodziny

Psychopedagogika traumy

Dzień I

 1. Znaczenie pierwszych lat życia dla rozwoju dziecka – koncepcja przywiązania, najnowsze badania neurobiologiczne;
 2. Ukryta traumatyzacja w rodzinie – trauma niewidzialna; trauma typu I (jednorazowe, gwałtowne zdarzenie traumatyczne) a przewlekłe wewnątrzrodzinne urazy interpersonalne;
 3. Zaburzenia posttraumatyczne u dzieci  – źródła, objawy, diagnoza.
 4. Typowe zaburzenia PSTD (zespołu stresu pourazowego), zaburzenia samoceny i relacji;
 5. Wpływ zaburzeń posttraumatycznych na funkcjonowanie dziecka;
 6. Długotrwałe konsekwencje przeżytego urazu dla dalszego życia dziecka.
 7. Kluczowa problematyka posttraumatyczna u dzieci: ponowne przeżywanie, dysocjacja, relacje społeczne, stosunek do ciała, zaburzenia mentalizowania,zachowania agresywne i autoagresywne u dzieci i młodzieży – diagnoza i postępowanie.

Dzień II

 1. Podstawowe warunki opieki nad dzieckiem z zaburzeniami posttraumatycznymi;
 2. Rola rodziny w terapii traumy;
 3. Synchronizacja w leczeniu traumy w rodzinie;
 4. Metody terapeutyczne, terapia skoncentrowana na stylach przywiązania,
 5. Metody pracy z traumą – zarys problematyki.
 6. Trauma a rozwój prawidłowej więzi  u dziecka;
 7. Tworzenie trwałych więzi na każdym etapie rozwoju dziecka (wiek metrykalny a wiek emocjonalny);
 8. Zadania rodziców w tworzeniu prawidłowej więzi  i reparacja więzi u dzieci po przeżytej traumie;
 9. Techniki i wskazówki  dla rodziców, opiekunów, wychowawców wspomagające tworzenie więzi psychicznej;
 10. Wsparcie dla rodzin adopcyjnych i zastępczych w pracy z dziećmi po przeżytej traumie.

Współpraca na rzecz dziecka i rodziny – opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny

 1. Idea współpracy interdyscyplinarnej w obszarze wspierania rodziny, podział zadań i odpowiedzialności.
 2. Szczególna rola asystenta rodziny jako koordynatora działań różnych służb
 3. Korzyści współpracy, bariery i przeszkody utrudniające współdziałanie
 4. Efektywna komunikacja i zasady zawiązywania współpracy służb działających na rzecz dziecka i rodziny.
 5. Efektywność współpracy : Kto? Po co? Z kim
 6. Skuteczny system wspierania dziecka i rodziny – dobre praktyki
 7. Budowanie skutecznego systemu wsparcia rodziny – zasady tworzenia, diagnoza potrzeb, klucz doboru członków rodziny, niezbędna dokumentacja.
 8. Zespoły multiprofesjonalne w obszarze wsparcia rodziny- symulacja posiedzenia zespołu.

Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny

 1. Dziecko w systemie pomocy społecznej.
  Analiza wybranych aktów prawnych uzasadniających udział poszczególnych instytucji i organizacji w działaniach na rzecz prawidłowego funkcjonowania dziecka i rodziny oraz ochrony praw dziecka.
 2. Diagnoza sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną; planowanie jako konsekwencja prawidłowo przeprowadzonej diagnozy.
  Diagnoza indywidualna i środowiskowa jako podstawa działań profilaktycznych i naprawczych; wybrane metody, techniki i narzędzia diagnozy/ oceny koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, profesjonalne działania diagnostyczno – metodyczne od początku postępowania aż do jego zakończenia.
 3. Praca zespołowa na rzecz dziecka i r rodziny­- budowanie sieci współpracy.
  Praca zespołowa jako warunek efektywnej pracy z dzieckiem i rodziną, współpraca na linii koordynator – asystent rodziny – pracownik socjalny oraz inni specjaliści: pedagog, psycholog,itp., współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi – obszary współpracy;  praca zespołowa w PPDz, IPU, ocenie sytuacji dziecka i rodziny.
 4. Partnerstwo i współpraca na rzecz dziecka i rodziny.
  Warunki i zasady skutecznej współpracy i pracy w partnerstwie, równość wszystkich parterów.
 5. Planowanie, podejmowanie działań, ocena i ewaluacja działań podejmowanych na rzecz dziecka i rodziny.
  Planowanie jako efekt prawidłowo skonstruowanej diagnozy, analizy sytuacji problemowej, określania celów. Ocena metodycznego działania – oszacowywanie zmian (wskaźniki), Ewaluacja działań.

Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną

 1. Rodzina prawidłowa, a dysfunkcyjna
 2. Diagnoza ocena sytuacji klienta/rodziny
 3. Narzędzia pracy z rodziną – komunikacja
 4. Narzędzia pracy z rodziną – interwencja kryzysowa i TSR
 5. Narzędzia pracy z rodziną – dialog motywujący

Terminy i tematy szkoleń

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, zajęcia odbywają się w formie online na platformie www.clickmeeting.com.

1. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

Termin: 22 listopada

2. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie

Termin: 29 listopada

3. Psychopedagogika traumy

Termin: 1 grudnia

4. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych; umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym

Termin: 10 grudnia

Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży. Administratorem jest Grupa OSB s.c. z siedzibą w Olsztynie, ul. Warszawskiej 105/4H.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

Ewelina Ficek

Koordynator ds. Kształcenia

Telefon: +48 600 800 171

Mail: osb@osb.edu.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję