Skip links

Specjalizacje pracownik socjalny – I i II stopień

Instytut Spraw Społecznych Grupy OSB

Ogłasza nabór na szkolenie kwalifikacyjne:

,, ASYSTENT RODZINY – 230 godz.”

 
 
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą zmienić lub podnieść posiadane kwalifikacje zawodowe.

Zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  ( Art. 12) asystentem rodziny może być każdy, kto:

1) posiada:

ü  a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

ü  b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

ü  c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

ü  2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

ü  3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

ü  4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Założeniem  i celem szkolenia jest :

ü  Wyposażenie uczestników w wiedzę na temat skutecznej pracy asystenta rodziny ( z wykorzystaniem wiedzy m.in. z zakresu: psychologii, pedagogiki, mediacji, edukacji zdrowotnej oraz ekonomi i organizacji gospodarstwa domowego)

ü  Umiejętności praktycznego zastosowania zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

ü  Przygotowaniem do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny

ü  Diagnozowania środowiska rodzinnego oraz stosowania różnych form pomocy i wsparcia

ü  Umiejętności  organizowania współpracy środowiska lokalnego na rzecz podopiecznych rodzin

Planowany termin rozpoczęcia                    – CZERWIEC  2013 ( zajęcia w weekendy )

Koszt szkolenia                                            – 2490,00 zł  z możliwością  rozłożenia na raty ( max 6 rat)         

ZGŁOŚ SIĘ !!!!  WYSTARCZY PRZESŁAĆ DO NAS DROGĄ POCZTOWĄ LUB FAXEM

KONTAKT:

Instytut Spraw Społecznych – Grupa OSB s.c.

ul. Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn  

e-mail: k.dargiewicz@osb.edu.pl

tel: 089 542 42 70, fax: 089 542 42 74, tel. kom. 600 800 163, 600 800 148, 600 800 133,

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję