Skip links

Konferencja kończąca projekt

Dziękujemy Państwu za udział 25 i 26 listopada w konferencję podsumowującej projekt pt. „Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warmińsko- mazurskiego” realizowany przez Instytut Badań i Analiz Grupy Olsztyńskiej Szkoły Biznesu, na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

Efekty projektu zrealizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedstawione zostały na konferencji kończącej projekt, która odbyła się 25- 26.11.2009 r. w Miłomłynie.

PROGRAM KONFERENCJI

„Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego”
Hotel Miłomłyn-Zdrój, 25 – 26 listopada 2009 r.

25. 11. 2009 r. – ŚRODA


13.30 – Obiad
14.30 – 14.45 – Powitanie – Przedstawiciel Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego
14.45 – 15.00 – Idee i cele projektu badawczego „Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego” – Zdzisław Szczepkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
15.00 – 15.20 –„Małe i średnie firmy Warmii i Mazur a innowacyjność rozwoju gospodarczego” – Bożena Cebulska – Prezes Warmińsko- Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie
15.20 – 15.40 – „Małe i średnie przedsiębiorstwa w epoce kryzysu gospodarczego”- Sławomir Mątwicki, Business Centre Club, Prezes ABS Naterki
15.40 – 16.00 – „Dostosowanie oferty do aktualnych potrzeb MŚP w regionie” -Wojciech Sobina – Prezes „Fundacji Rozwoju Michelin”
16.00 – 16.30 – Przerwa kawowa
16.30 – 17.30 – „System przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie funkcjonowania sektora MŚP w województwie warmińsko-mazurskim” – Prof. dr hab. Dariusz Waldziński
17.30 – 18.00 – Dyskusja 20.00 – Kolacja

&nb

26. 11. 2009 r. CZWARTEK


8.00 – 9.00 – Śniadanie
9.00 – 9.30 – „Źródła danych o sektorze MŚP” – Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB
9.30 – 10.00 – „Charakterystyka Sektora MŚP w Województwie Warmińsko – Mazurskim w kontekście gospodarki regionalnej i krajowej oraz w perspektywie Unii Europejskiej” – Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB
10.00 – 10.30 – „Trendy Rozwojowe Sektora MŚP” – Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB
10.30 – 11.00 – Przerwa kawowa
11.00 – 11.30 – „Powiązania systemu edukacji z potrzebami gospodarki w obszarze MŚP” – Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB
11.30 – 12.00 – „Zasoby i potencjał siły roboczej zatrudnionej w sektorze MŚP oraz potrzeby szkoleniowe małych i średnich firm w regionie” – Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB
12.00 – 12.30 – „Wolne zasoby pracy pod potrzeby MŚP w kontekście aktualnego i pożądanego potencjału” – Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB
12.30 – 13.00 –Dyskusja
13.00 – 14.00 – Obiad

 

Głównym celem przeprowadzonych badań była poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą poprzez zbadanie i analizę roli sektora MŚP w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego. Istotną kwestią była również znaczna poprawa dostępności do informacji dotyczących sektora MŚP oraz upowszechnianie i wymiana informacji na temat sektora MŚP w województwie, poprzez działania promocyjne.

W celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych wyników zastosowano trzy metody, polegające na wykorzystaniu w toku badań różnych technik oraz źródeł pozyskiwania informacji. Polegały one na analizie badań wtórnych, indywidualnych wywiadach kwestionariuszowych na próbie 3.400 respondentów oraz badaniach jakościowych.
Badania pozwalające na zaproponowanie koncepcji trwałego systemu zarządzania zmianą gospodarczą, oparto na metodzie indukcyjnej uwzględniającej wyniki przeprowadzonych wcześniej badań empirycznych. Przeprowadzono również studium teoretyczne polegające na autorskiej interpretacji koncepcji i doświadczeń przedstawionych w różnych pozycjach literatury przedmiotu. Wykorzystano też wyniki dyskusji środowiskowej podczas panelu ekspertów, w którym udział brali teoretycy (naukowcy) oraz praktycy (przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji publicznej i organizacji pracodawców) z Warmii i Mazur.

Opracowana koncepcja, odnosi się do omówienia i przedstawienia następujących zagadnień:

 1. istoty globalnej zmiany gospodarczej oraz jej gospodarczego i pozagospodarczego znaczenia dla społeczności regionalnych i lokalnych;
 2. logiki systemu ze szczególnym uwzględnieniem jego paradoksów;
 3. przesłanek i założeń do powstania i funkcjonowania systemu zarządzania zmianą gospodarczą w ramach polityki rozwoju regionalnego;
 4. podstawowych funkcji systemu w procesie zarządzania zmianą;
 5. podmiotów uczestniczących w procesie zarządzania zmianą gospodarczą, jak też uwarunkowań instytucjonalnych, niezbędnych do funkcjonowania systemu;
 6. specyfiki funkcjonowania systemu pod kątem jego dostosowania do sytuacji i potrzeb sektora MŚP, w tym zwłaszcza do:
  • identyfikacji barier i problemów w funkcjonowaniu i rozwoju sektora;
  • kierunków reorientacji sektora;
  • najważniejszych misji, celów i zadań procesu;
  • współpracy sektora z otoczeniem jako czynnikiem rozwoju województwa;
  • wskaźników wykorzystywanych w procesie.

Proponując system zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie stanu potrzeb sektora MŚP w województwie warmińsko-mazurskim, przyjęto określone założenia, stanowiące jednocześnie jego instytucjonalne i merytoryczne ramy. Założono mianowicie, że:

 1. System zarządzania zmianą jest integralną częścią szerszego sytemu, a mianowicie polityki rozwoju regionalnego.
 2. Sektor MŚP jest integralną częścią szerszego sytemu, a mianowicie całej gospodarki regionu.
 3. System ma charakter holistyczny, co oznacza, że zmiana gospodarcza ma wymiar, oraz wynikające stąd konsekwencje, przekraczające wyłącznie sferę rynkową czy technologiczną, obejmując również sfery pozagospodarcze, w tym sferę społeczną, edukacyjną i kulturową.
 4. W procesie zarządzania zmianą gospodarczą uczestniczą różnorodne podmioty kierujące się własną specyfiką, tożsamością i racjonalnością, a więc nie tylko instytucje samorządów terytorialnych, szczególnie samorządu województwa, ale też uczelnie wyższe i ośrodki B+R, placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, samorządy pracodawców, ośrodki opiniotwórcze i kulturotwórcze oraz indywidualne i zbiorowe autorytety regionalne.

Efektem końcowym badań była synteza, czyli wnioskowanie wykorzystujące wnioski i koncepcje przedstawione podczas wszystkich poprzednich etapów projektu. Zaproponowano zarówno ogólne założenia systemu – procesu zarządzania zmianą gospodarczą w województwie, które uwzględniają cele, wnioski, rekomendacje i zadania składające się na sposób wdrożenia systemu oraz podmioty za to odpowiedzialne wraz z harmonogramem czasowym jak i specyfikę funkcjonowania proponowanego systemu w aspekcie sytuacji i potrzeb sektora MŚP. Wyodrębniono również kluczowe obszary problemowe związane z funkcjonowaniem sektora, wynikające w tym zakresie wnioski z badań, proponowane cele, rekomendacje, sposoby ich realizacji – zadania, oraz podmioty odpowiedzialne i harmonogram czasowy poszczególnych działań.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję