Skip links

Kolejny projekt Grupy OSB

Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu realizuje projekt „ Wzrost jakości opieki medycznej na Warmii i Mazurach przez wsparcie szkoleniowe nzoz”.

Projekt szkoleniowy „ Wzrost jakości opieki medycznej na Warmii i Mazurach przez wsparcie szkoleniowe nzoz”, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Przedsięwzięcie skierowane jest do przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego, działających w obszarze służby zdrowia. Jednym z nich jest Przychodnia Lekarska ELMED, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, prowadzący podstawową i specjalistyczna opiekę medyczną, z siedzibą w Szczytnie oraz Szpital Pomocy Maltańskiej w Olsztynie udzielającym świadczenia z zakresu opieki długoterminowej wobec osób przewlekle chorych.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie do 08.2011r jakości świadczonych usług medycznych w dwóch przedsiębiorstwach: Przychodni Lekarskiej ELMED ze Szczytna i Szpitalu Pomocy Maltańskiej z Olsztyna, przez podniesienie umiejętności zawodowych ich pracowników.

Cele szczegółowe:
– zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i zachowań asertywnych
– poprawa umiejętności interpersonalnych w zakresie komunikacji i współpracy w zespole wśród pracowników
– podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim i językiem migowym
– zwiększenie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy
– nabycie umiejętności komunikacji z pacjentem i jego rodziną
– poprawa warsztatu pracy pielęgniarek z wykorzystaniem metody superwizji
– zwiększenie możliwości wykorzystania potencjału pracowników, dzięki nabyciu przez kadrę kierowniczą wiedzy w zakresie coachingu.

Dla pracowników Przychodni Lekarskiej ELMED, w terminie XI.2010r. – VIII.2011r. zrealizowane zostaną następujące szkolenia:

– Kurs języka angielskiego
– Kurs języka migowego
– Radzenie sobie ze stresem
– Praca z trudnym pacjentem
– Asertywność
– Administracja i konfiguracja programu do obsługi przychodni
– Szkolenie ogólne z pierwszej pomoc dla pracowników administracyjnych i obsługi
– Szkolenie zaawansowane z pierwszej pomocy dla personelu medycznego
– Współpraca w grupie, budowanie zespołu, komunikacja interpersonalna
– Moduł szkoleniowy dla kadry kierowniczej ze strategii zarządzania: coaching

Pracownicy Szpitala Pomocy Maltańskiej w Olsztynie wezmą udział w następujących szkoleniach, w terminie I.2011r. – VII.2011r.:

– Rozwiązywanie problemów w pielęgniarstwie metoda superwizji
– Radzenie sobie ze stresem
– Praca z pacjentem i jego rodziną
– Asertywność
– Współpraca w grupie, budowanie zespołu, komunikacja interpersonalna
– Moduł szkoleniowy dla kadry kierowniczej ze strategii zarządzania: coaching

Wartością dodaną projektu będzie podniesienie standardu świadczonych usług przez firmy, wzrost zadowolenia pacjentów i ich rodzin co bezpośrednio przełoży się na poprawę pozytywnego postrzegania przez otoczenie a co za tym idzie wzrost ich pozycji na rynku usług medycznych. Realizacja szkoleń i doradztwa zwiększy wiedzę i kompetencje pracowników, podniesienie ich samoocenę co przełoży się na poprawę funkcjonowania wybranych obszarów firmy i w dalszej perspektywie na wzrost konkurencyjności na rynku. Osiągnięcie rezultatów i produktów przyczyni się do realizacji celów projektu gdyż pracownicy z firm objętych wsparciem zostaną wyposażeni w wiedzę zgodną z potrzebami firm i podnoszącą ich umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Projekt będzie realizowany w terminie XI.2010r. – VIII.2011r.

Kontakt:
Biuro Projektu
GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu
ul. Murzynowskiego 20
10-684 Olsztyn

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję